Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie MAK MEDIA AGENCY są chronione prawami autorskimi, za treść zdjęć odpowiada autor. MAK MEDIA AGENCY udziela niewyłącznego i niezbywalnego prawa do reprodukcji zdjęć. Ceny i warunki uzyskania prawa licencyjnego są ustalane indywidualnie przed wykorzystaniem materiału zdjęciowego z licencjobiorcą. Rozszerzenie zakresu licencji, jak również ponowne jego wykorzystanie, używanie po przekroczeniu podanego nakładu, wymaga ponownego wykupienia licencji.

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że przedmiotem niektórych zdjęć jest wizerunek osoby, który niezależnie od ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego, stanowi jedno z dóbr osobistych chronionych przepisami prawa cywilnego.

Pomimo dokładnej kontroli treści firma MAK MEDIA AGENCY nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść linków, do których istnieje dostęp za pośrednictwem tego serwisu.