Podmiot odpowiedzialny

Mak Media Agency
Aleksander Meloch
Tryl 52
86-170 Nowe
Polska

Rodzaje przetworzonych danych:

 • dane zasobów (np. nazwy, adresy).
 • dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • dane treści (np. tekst, zdjęcia).
 • dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
 • metadane / komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Cel przetwarzania

 • Zapewnienie oferty online, jej funkcji i zawartości.
 • Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Marketing

Używane terminy

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "osobą, której dane dotyczą"); osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przydział do identyfikatora takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedną lub więcej cech specyficznych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

"Przetwarzanie" oznacza jakikolwiek proces przeprowadzany z wykorzystaniem automatycznych procedur lub bez takich procesów związanych z danymi osobowymi lub bez takich procedur. Termin ten idzie daleko i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

"Osoba odpowiedzialna" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, lub organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)/ GDPR (General Data Protection Regulation) informujemy o podstawach prawnych naszego przetwarzania danych. O ile nie podano podstawy prawnej w deklaracji o ochronie danych podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO/GDPR, podstawa prawna przetwarzania dla realizacji naszych usług i realizacji działań wynikającej z umowy, a także odpowiedzi na zapytania, jest art. 6 (1). b RODO/GDPR, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest Art. 6 (1). c RODO/GDPR, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR. W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 pkt 1 lit. d RODO/GDPR jako podstawa prawna.

Środki bezpieczeństwa

Prosimy o regularne informowanie się o treści naszej polityki prywatności. Dostosujemy politykę prywatności, gdy tylko zmiany w przetwarzanych przez nas danych będą tego wymagały. Powiadomimy Cię, gdy tylko zmiany wymagają Twojego uczestnictwa (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Jeśli w ramach przetwarzania danych udostępniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym umowę lub stronom trzecim), przekazujemy je lub w inny sposób przyznajemy dostęp do danych, będzie to miało miejsce wyłącznie na podstawie pozwolenia prawnego (np. w przypadku przekazania danych stronom trzecim, zgodnie z wymogami dostawców usług płatniczych, zgodnie z art. 6 (1) (b) RODO dla realizacji zamówienia), użytkownik zgodził się na obowiązek prawny lub na nasze uzasadnione interesy (np. korzystanie z agentów, webhosterów itp.).

Jeśli zlecimy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej "umowy o przetwarzanie kontraktu", odbywa się to na podstawie art. 28 RWP.

Transfery do państw trzecich

Jeśli transferujemy dane do krajów trzecich (czyli spoza Unii Europejskiej UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub dzieje się to w kontekście korzystania z usług osób trzecich lub ujawnienia, lub przekazania danych osobom trzecim,dzieje się tak tylko wtedy, jeśli wypełnia to nasze zobowiązania umowne, na podstawie uzyskanej zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy dane w kraju trzecim wyłącznie w przypadku spełnienia specjalnych warunków określonych w artykule 44 i kolejnych RODO, że przetwarzanie to np. na podstawie konkretnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznany poziom ochrony danych lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tak zwane "standardowe klauzule umowne").

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo prosić o potwierdzenie, czy dane są przetwarzane i do informacji na temat tych danych, jak również do dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 RODO.

Masz odpowiednio art. 16 RODO prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących użytkownika lub poprawienia błędnych danych dotyczących użytkownika.

Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub, alternatywnie, żądania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z Art. 18 RODO.

Masz prawo żądać, aby dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, zostały uzyskane zgodnie z art. 20 RODO i zażądać ich przekazania innym osobom odpowiedzialnym.

Masz prawo art. 77 RODO do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Wycofanie

Masz prawo odstąpić od wyrażonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO) na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu twoich danych. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie i prawo do zgłaszania sprzeciwu w wiadomościach bezpośrednich

"Pliki cookie" to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie można przechowywać różne informacje. Plik cookie jest wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym przechowywany jest plik cookie) podczas lub po wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub "ciasteczka sesyjne" lub "przejściowe pliki cookie" to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika usługi online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie, np. zawartość koszyka jest przechowywana w sklepie internetowym lub w login. Termin "permanentny" lub "trwały" odnosi się do plików cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Tak więc np. status logowania zostanie zapisany, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. Podobnie w takim cookie mogą być przechowywane interesy użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. Jako „third-party-cookie” określane są pliki cookies, które są oferowane przez firmy inne niż osoby odpowiedzialne, która prowadzi ofertę online (inaczej, jeśli jest to tylko ciasteczko mówimy o „first-party-cookies”).

Możemy użyć tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnić to w kontekście naszej polityki prywatności.

Jeśli użytkownicy nie chcą plików cookie zapisanych na swoim komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec stosowania cookies wykorzystywanych do celów marketingu online może być w różnych usługach, zwłaszcza w przypadku śledzenia http://www.aboutads.info/choices/ na amerykańskiej stronie lub na stronie UE http://www.youronlinechoices.com/ może być to wyjaśnione. Ponadto przechowywanie plików cookie można uzyskać, wyłączając je w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że wówczas nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być używane.

Usuwanie danych

O ile nie jest to wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, przechowywane przez nas dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne, a ich usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi pamięci masowej. O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to wymagane do innych i uzasadnionych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone, także dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Przetwarzanie związane z działalnością gospodarczą

Ponadto przetwarzamy

 • dane kontraktowe (np. temat, termin, kategoria klienta).
 • dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności)
od naszych klientów, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług objętych umowami, usług i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynkowych.

Hosting

Usługi hostingu, z których korzystamy, mają na celu świadczenie następujących usług: usługi w zakresie infrastruktury i platformy, moc obliczeniowa, usługi przechowywania i bazy danych, bezpieczeństwo i usługi konserwacji technicznej, których używamy do obsługi tej usługi online.

I tak przetwarzamy tu, lub według naszych danych inwentaryzacyjnych dostawcy hostingu, dane kontaktowe, dane treści, dane umów, dane o użytkowaniu, metadane i transmisje danych od klientów, potencjalnych klientów i użytkowników tej strony internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów w sposób skuteczny i bezpieczny świadczenia tej strony.

Zbiór danych dostępu i logfiles

My, lub nasz dostawca hostingu, zbieramy na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f. RODO dane dotyczące każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane server-logfiles). Aby uzyskać dostęp do danych pobrana zostaje nazwa strony web, pliku, data i czas dostępu, ilość przesyłanych danych, powiadamianie o pomyślnym pobierania, nazwa przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, URL, adres IP.

Informacje dotyczące pliku są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (na przykład w celu zbadania działań stanowiących nadużycie lub oszustwa) przez maksymalnie 7 dni, a następnie usunięte. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z unieważnienia do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

Usługi agencji

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach naszych usług kontraktowych, które obejmują doradztwo koncepcyjne, planowanie kampanii, oprogramowanie i projektowanie, kampanie / procesy / wdrożenie obsługi, administrowanie serwerem, przekazywanie licencji do praw autorskich zdjęć umieszczonych na tej stronie.

Przetwarzamy tu dane inwentaryzacyjne (np. dane klienta, takie jak nazwiska i adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), danych dotyczących treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia), dane o zamówieniu (np. umowa), dane płatności (np. rachunek bankowy, historia płatności), wykorzystanie i metadane (np. w kontekście oceny i pomiaru skuteczności działań marketingowych). Z zasady nie przetwarzamy specjalnych kategorii danych osobowych, chyba że są one składnikami zleconego przetwarzania. Dotyczy to naszych klientów, potencjalnych klientów i ich klientów, użytkowników, odwiedzających stronę internetową lub pracowników, a także stron trzecich. Celem przetwarzania jest świadczenie usług kontraktowych, fakturowanie i obsługa klienta. Podstawa prawna przetwarzania wynika z art. 6 pkt 1 lit. b RODO (usługi umowne), art. 6 pkt 1 lit. f RODO (analiza, statystyki, optymalizacja, środki bezpieczeństwa). Przetwarzamy dane niezbędne do ustanowienia i wykonania usług kontraktowych oraz wskazujemy na potrzebę ich informacji. Ujawnienie informacji podmiotom zewnętrznym będzie możliwe tylko w przypadku, gdy będzie to wymagane przez zamówienie. Przetwarzając dane przekazane nam w ramach zamówienia, postępujemy zgodnie z instrukcjami klienta, a także z prawnymi wymogami przetwarzania zamówień zgodnie z art. 28 RODO i przetwarzanie danych nie w celu innym niż zamówienie.

Usuwamy dane po wygaśnięciu gwarancji prawnej i podobnych zobowiązań. Konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku obowiązków związanych z archiwizacją prawną, usunięcie następuje po jego wygaśnięciu (5 lat). W przypadku danych ujawnianych nam w związku z zamówieniem przez klienta, usuwamy dane zgodnie ze specyfikacją zamówienia, zasadniczo po zakończeniu zamówienia.

Funkcja rejestracji

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji wymagane obowiązkowe informacje zostaną przekazane użytkownikom. Dane wprowadzone podczas rejestracji zostaną wykorzystane w celu korzystania z oferty. Użytkownicy mogą otrzymywać informacje związane z rejestracyją, takie jak zmiany w zakresie dostawy lub okoliczności techniczne przez e-mail. Jeśli użytkownik usunął swoje konto użytkownika, jego dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ich zachowania z przyczyn handlowych lub podatkowych, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO. Obowiązkiem użytkowników jest zabezpieczenie ich danych po rozwiązaniu umowy przed jej zakończeniem. Jesteśmy uprawnieni do bezpowrotnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

W kontekście korzystania z naszych funkcji logowania i rejestracyji, jak również z korzystania z kont użytkowników, adres IP i czas danego działania użytkownika zostaną zapisane. Przechowywanie odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy, a także ochronę użytkownika przed niewłaściwym użyciem i innym nieautoryzowanym użyciem. Przeniesienie tych danych na osoby trzecie nie ma miejsca, chyba że jest to konieczne do ścigania naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO. Adresy IP będą zanonimizowane lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.